З А П О В Е Д №2167/14.06.2024г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №146 от Протокол №7/30.04.2024г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет №11 Рехабилитационен /помощение №15 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м., находящ се на второ ниво от „Здравна къща“ – Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г.
 2. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 122,40 лева с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.
 3. До участие в конкурса се допускат: Физически лица, регистрирани по регистър „Булстат“, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 4. Депозит за участие 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена за кабинета.

Депозита се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит  Булбанк: ВIС UNCRBGSF, IBAN: ВG 79UNCR 7630 3300 0004 13

 1. Специфични условия на конкурса:

– Кабинета да се използва съгласно предназначението, посочено в т.1;

– Кандидатите да притежават образователно – квалификационна степен Висше образование по професионално направление „Рехабилитатор“;

– Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

 1.     Критериите за оценяване:

 К1Целогодишна работа на кабинета:

 • При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
 • При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
 • При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
 • При 4 дневна работна седмица – 4точки;
 • При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К2 – Активност на профила

–  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

– До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

– До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

– Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

 К3 – Предложена месечна наемна цена:

Най – голям брой точки – 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.

 

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К4 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К5Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

           При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по – висока цена по критерия К3.

 1. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 05.07.2024г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 03.07.2024г. на тел.0554/2-93-85.
 2.     Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

8.1. На 08.07.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

           8.2. На 15.07.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 1. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:

9.1. На 09.07.2024г. за първа дата за провеждане на конкурса;

9.2. На 16.07.2024г. за втора дата за провеждане на конкурса;

 1. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

            10.1. Първа дата за провеждане10.07.2024г. от 10.45ч. в сградата на Общината.

            10.2. Втора дата за провеждане17.07.2024г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1 – 09.07.2024г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/  

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР