ЗАПОВЕД №2054/06.06.2024г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 05.06.2024г. на комисия, назначена със Заповед №1984/05.06.2024г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №1500/09.05.2024г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №114 от […]

Read More

ЗАПОВЕД №2053/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, […]

Read More

ЗАПОВЕД №2052/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, […]

Read More

ЗАПОВЕД №2051/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, […]

Read More

ЗАПОВЕД №2050/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, […]

Read More

ЗАПОВЕД №2049/06.06.2024г.

Въз основа на Протокол от 30.04.2024г. на комисия, назначена със  Заповед №154/30.01.2024г. на Кмета на Община Несебър, за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър и заявление по чл.37и, […]

Read More

ДО ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Община Несебър, напомня на всички наематели на общински нежилищни имоти и общински земеделски имоти, че съгласно чл.24а от Наредба №5 за РПУРОИ и в изпълнение на договорните клаузи по сключените договори за наем за срок повече от една година, наемните цени се индексират ежегодно от първи януари с годишния инфлационен […]

Read More

Протокол за разпределение на пасищата, мерите и ливадите

Протокол за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г. с Решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър. Протокол разпределение ПМЛ 2024

Read More

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване и правила за ползване на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2024-2025, приети с решение №113 от Протокол №6/29.03.2024г. на Общински съвет – Несебър Приложение 1 Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2024-2025година […]

Read More

Заповеди за предоставяне на общински имоти – полски пътища

Заповеди издадени  в     изпълнение на     Решение №39    от Протокол № 3 /19 . 12 .20 23 г.  на Общински съвет – Несебър   за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползвателите на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане вх.№Н5-ОС-864/22. 11 .2023г. от Лидия Станкова – Директор на […]

Read More