ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) обявяваме Анекс №128/13.03.2024 г. към Договор №104/06.03.2024 за обект №2401, за „Покупко-продажба на […]

Read More

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) обявяваме Договор №108/06.03.2024 за „Маркиране на насаждения за сеч от ЛФ 2025 в […]

Read More

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) обявяваме Договор №104/06.03.2024 за обект №2401, за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен […]

Read More

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) обявяваме Договор №105/06.03.2024 за обект №22402, Договор №106/06.03.2024 за обект №2403 и Договор […]

Read More

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №389/26.02.2024, ЗАПОВЕД №390/26.02.2024, ЗАПОВЕД №391/26.02.2024 […]

Read More

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №393/26.02.2024 г. и протокол на […]

Read More

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

„На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №392/26.02.2024 г. и протокол на […]

Read More

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни за 2024 г

На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите, съобщаваме Заповед №247/12.02.2024 г. на Кмета на Община Несебър за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии държавна и общинска собственост, за сведение и изпълнение. ЗАПОВЕД паша 2024 приложение

Read More

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

„Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър – обект №2401 от годишния план за ползване на дървесина за 2024 г“ На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1-2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна […]

Read More

ОТКРИТ КОНКУРС – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч от ЛФ 2025 в горски територии собственост на Община Несебър“

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1-2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ съобщаваме Заповед №192/02.02.2024 на зам.- кмет „Бюджет и финанси“ за откриване на КОНКУРС за […]

Read More