СЪСТОЯ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ГОДИШЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ 2016 Г. И ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА СЪЩАТА ГОДИНА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

БЮДЖЕТ 2016 Г.

В Демонстрационния център на занаятите днес се състоя публично обсъждане на окончателния годишен план на бюджет 2016 г. и отчета на бюджета на Община Несебър за същата година. Срещата се водеше от ресорния зам.-кмет Иван Гургов, данни за разпределението и разходването на средствата изнесоха началникът на отдел „ФСО“ Георги Маринов и Клара Каравасилева, директор на дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“.

Още в началото на обсъждането зам.-кметът Иван Гургов обърна внимание върху факта, че бюджетното салдо на Община Несебър за 2016 год. е +12 900 хил. лв. Присъстващите бяха запознати и с осредненото равнище на събираемостта на данъци /ДНИ и ДПС/ за страната, което е 71,51 % за 2016 год., като за Община Несебър този процент е 72,2%. Бяха изнесени данни, че в бюджета на общината за 2016 г. са планирани приходи от имуществени данъци 26 400 000 лв., като отчетът към 31.12.2016 г. показва събираемост в размер на 26 443 595,00 лв. С най-голям относителен дял се оказват постъпленията от приходи от общински такси – 12 863 052,00 лв. в т.ч битови отпадъци – 10 371 040,00 лв., и приходите от технически услуги – 556 218,00 лв.; концесии – 1 513 777 лв. и приходи и доходи от собственост – 3 837 159 лв.Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия е 0 % при средно за страната над 7 %.

Присъстващите бяха информирани също, че продължава доброто сътрудничество между Община Несебър и Министерството на финансите чрез системата за обмен на информация. Благодарение на нея се предоставя информация за платените данъци и такси от физически и юридически лица, което е основа за развитие на национално ниво нови услуги /разработват се системи за електронно подаване на декларации /. Освен това на Община Несебър се предоставят данни от регистъра на пътните превозни средства.

Георги Маринов, началникът на отдел „ФСО“, обърна подборно внимание на касовото изпълнение на бюджета, като информира откъде са получени средства и за какво са били разпределени по различните функции на общината (напр. социални услуги, образование, здравеопазване, читалищна дейност, икономически дейности, селско, горско стопанство, почивно дело, култура,физкултура и спорт и т.н.) и по проекти през разглеждания период.

Клара Каравасилева изнесе информация за приоритетни проекти, финансирани със средства през 2016 г., от строителна програма. От тях завършени през 2016 година са: детската градина в Стария Несебър, многофункционална обществена сграда в Слънчев бряг, две детски площадки в Свети Влас, пътят от кръгово кръстовище на път I-9 Бургас-Варна до с.Равда, уличното осветление на вилна зона “Зора”. Сред приоритетните текущи обекти бяха отбелязани: довършването на улиците в ж.к.”Черно море”, изграждане на културния център в новата част на Несебър, базата на БКС, алеите в гробищен парк, зрителска трибуна и помещения за отбори на стадиона, градски парк в Обзор и др.

С №219 от 13 април 2017 г. е входирана докладна записка за касовия отчет на бюджет 2016 г. за гласуване на следваща сесия от Общински съвет- Несебър.