ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЩЕ САНИРА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА“ В СТАРИЯ ГРАД  С БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Одобрено за финансиране е проектно предложение на Община Несебър за енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство – читалище „Яна Лъскова“ по процедура от Национален план за възстановяване и устойчивост. Проектът, подаден от общинска администрация още през месец април  предвижда изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) за подобряване енергийните характеристики на сградата – топлинно изолиране на фасадни стени, покрив, под, подмяна на дограма и осветление, инсталиране на аеротермална термопомпа за отопление и вентилация и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди. След изпълнение на всички предвидени енергоспестяващи мерки, сградата ще придобие клас на енергопотребление – „А“, което ще доведе до спестяване на първична невъзобновяема енергия в размер на 271 056,90 kW/h годишно и спестени въглеродни емисии в размер на 57,245 тона на година.

Стойността на одобрената финансова помощ за изпълнение на проекта възлиза на 911 369 лв.  и ще покрие изцяло реализацията на всички дейности.