СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър и Местната инициативна  рибарска група съобщават, че срещата, свързана  с разясняване на  възможностите  за кандидатстване  по мерките от стратегията на сдружението, която ще се състои  в с.Равда,  днес, 27.11. 2019г., ще се проведе в залата на кметството  в Равда.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър ще представят в гр.Несебър, с.Равда и гр.Обзор възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия““ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г..

Информационната среща ще се проведе на 27 ноември 2019г., сряда,  от 11.00 ч. в залата на кметството в с.Равда, община Несебър.

На срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по следните мерки:

Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”

Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

Допълнителна информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да бъде намерена на следните линкове:

 Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3239

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3284

За повече информация: 8230 гр. Несебър, ул. “Плиска” № 1, офис № 1.тел: +359 088 776 4834 и тел: +359 089 9117803, както и на сайта на сдружението на интернет адрес: http://mirg-nessebar.eu/