СЪОБЩЕНИЕ

От 02.01.2020 г. Oбщина Несебър за поредна година стартира  реализирането на социалната услуга  „Обществена трапезария”. Услугата се предоставя по целева програма „Обществени трапезарии”, финансиранa чрез Фонд „Социална закрила” към МТСП.

Осигурени са средства за подпомагане на 35 потребители, които ще  получават безплатно топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб в рамките на една календарна година. Целта е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на:

– лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
– лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.

– самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/. Потребителите на социалната услуга са подбрани на база предварително  съгласуван  списък с Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Поморие,  филиал Несебър.