ПРЕМИНАХА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

В рамките на три дни  /20.01, 21.01 и 22.01/ в селища на общината се проведе обществено обсъждане на Проектобюджета на Община Несебър за 2020 година, който предстои да бъде гласуван от местния парламент.

Целта бе жителите да бъдат информирани за предвидените средства по текущи и бъдещи проекти, както и да бъдат изслушани техни предложения и мненията, свързани с развитието на населените места.


По време на срещите по места общинските служители от ресорните звена информираха, че проектобюджетът е балансиран, изпълним и съобразен с приоритетите на общината и е направен така, че да обезпечава всички сфери и дейности. Съобразен е с принципите на управление, целящи постигане на съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар, и не на последно място, е с висока степен на социална чувствителност.

Проектобюджетът на Община Несебър за 2020 г. е в размер на 65 200 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2019 г. по държавни дейности в размер на 596 000 лв. Както и в предходни години, в него има разчетени средства за помощи за социално слаби и лица с увреждания, помощи за новородени и програма ин-витро, за нуждаещите се от хемодиализа; запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт, дофинансира се ДМК. Предвидена е издръжка на пенсионерски клубове, на спортни клубове и дружества със седалище на територията на общината, дофинансиране на читалищата на територията на общината, отделени са средства за издръжка на полицията, както и за реклама на общината като туристическа дестинация. Разчетени са средства за съфинансиране на проектите, по които са отпуснати средства по оперативни програми.

Тази година Община Несебър ще задели финанси основно за продължаване на изграждането и финализиране на стартирали през 2019г. обекти.

На обществените обсъждания стана ясно, че общината е предвидила средства за проектиране на реставрация и консервация на 12 паметника на културата от национално и световно значение, които ще бъдат финансирани по ОП „Региони в растеж“. Финансовата рамка е до 19 000 000 лв. Част от тях са: проект за реставрация на църквата „Христос Пантократор“; проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност църква  „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“. Още две културни ценности са обект на реставрационни и консервационни планове – Каменна мелница в североизточната част на полуострова и Каменна мелница на провлака. Отделени са средства за проект на Общински център за изследване на черноморската флора и фауна.

Средства са предвидени за продължаване на строежа на сграда със спортна зала на градския стадион и за оборудване и обзавеждане на зрителна зала в Центъра за култура и образование „Артиум“.

Отделени са средства за доизплащане на Обществен селищен парк с открити спортни обекти в кв. „Черно море“. Продължава и поетапното изграждането на тротоари в квартала.

Със средства от бюджета ще се извърши реконструкция на част от осветлението по улиците „Св. Св. Кирил и Методий“  и „Георги Сава Раковски“ в Новия Несебър.

По време на обсъждането присъстващите бяха информирани, че част от капиталовата си политика общината  ще реализира по линия на европейско и национално финансиране.

Ще се извърши проектиране и реконструкция на улиците „Тервел“ и „Ахелой“ в Стария Несебър със средства по Програма за морско дело и рибарство.

По линия на европейското финансиране местната власт  работи по няколко проекта, най значителният от които е „Рехабилитация/ реконструкция на рибарско пристанище Северна буна-Несебър“ Отпуснатите по него средства са в размер на 8 987 065 с ДДС.

И през тази година продължава работата по проекта за изграждане на анаеробна инсталация, който Община Несебър реализира съвместно с общините Бургас и Поморие.

Продължава работа по програмата за „Морско дело и рибарство“ за финансиране на Местна инициативна рибарска група, на която ще се отпуснат средства в размер на 3 900 000 лв. за реализиране на малки проекти на местното население.

Със средства на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на 3085996 ще продължат дейностите по „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в местност „Чешме Тарла“ в землището на Равда.

Продължава работата по програма “Балкани-Средиземно море 2014-2020“  по проект „Паметници на природата – креативно съжителство“ по която се предвижда реконструкция на улична мрежа в  Несебър – стар град на улиците „Мена и „Рибарска“.

Планира се реконструкция на корпуса на СУ „Любен Каравелов“ в стария град, като в момента се работи върху варианти за финансиране.

 

За Обзор през бюджетната година 2020 се заделят средства за продължаващото паркоустройство и благоустройство на  централната градска част. За проекта „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за твърди битови отпадъци в м. Балабана, землище гр. Обзор, Община Несебър“ се очакват средства по ОПОС.

За Свети Влас са предвидени средства за финализиране на строителството на спортно-рекреативния парк и прилежащото му футболното игрище на територията на града.

За местността Инцараки е изготвен подробен устройствен план за улична регулация. Към момента срокът за подаване на жалби е изтекъл и започва процес на разглеждане на постъпилите възражения. След тяхното отразяване, преработеният план ще бъде внесен за повторно одобрение от Общински съвет. Следва обявяването му в Държавен вестник и след това може да се започне с проектирането на улиците и осветлението в Инцараки.

Предстои финализиране на проект за преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение в Равда – бившата сграда на Български пощи, която Община Несебър придоби.
Със средства от фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в Равда ще започне изграждане на соларна осветление. Проектът обхваща територията на цялото населено място.

Средства са предвидени за продължаване на изграждането на велосипедната алея, прилежащите ѝ тротоари и осветление от Слънчев бряг до селищно образование „Чолакова чешма“.

Със средства от отчисления от РИОСВ общината продължава монтажа на подземните контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на Сл. бряг – Запад.
За селата Оризаре, Тънково и Баня  средства  са заложени за продължаване на поетапното строителство на многофункционални сгради с обществено предназначение.

Както всяка година, за всички населени места са предвидени средства за рехабилитация на уличната мрежа, осветление, тротоари и общински сгради, и други текущи ремонти.

Проектобюджет 2020 г. е насочен към запазване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното качество.Бюджетът има за цел в рамките на ресурсите на общината (трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства), да се осигурят човешки и финансови ресурси за задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.