МИРГ „НЕСЕБЪР–МЕСЕМВРИЯ“ ОБЯВЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО”
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.045 МЯРКА 1.2 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” В МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.045 Мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” от Стратегия на МИРГ „Несебър – Месемврия“.
Предвиденият бюджет по процедурата е  400 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 340 000   лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 60 000 лв. национално съфинансиране.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 14.02.2020 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.
Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3924