СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ГР. ОБЗОР

Община Несебър, бенефициент по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, започна изпълнението на основните проектни дейности.

Извършването на техническата рекултивация на депото включва предепониране на натрупаните отпадъци в ново тяло на обекта върху по-малка площ, полагане на горен изолиращ екран и на рекултивационен слой, изграждане на газоотвеждаща система, на дренажна система за инфилтрат, на мониторингова система и на система за отводняване.

С реализирането на проектните дейности ще се изпълнят необходимите мероприятия за ограничаване разпространението на вредни емисии в атмосферата, ще се прекрати разпрашаването на леките фракции отпадъци, ще се намали негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, което ще минимизира и рисковете за човешкото здраве. Ще бъдат създадени условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздейстието му върху природата.

В резултат на проектните дейности, теренът ще се подготви за последваща биологична рекултивация, с което ще се възвърнат функциите на нарушените почви и ще се възстановяват екосистемите.

Проектът, ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-4/04.03.2020 г. на обща стойност 1 248 030,99 лв., от които 1 060 826,35 лв. – безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 187 204,64 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Срокът за изпълнение на административния договор за безвъзмездна финансова помощ е до 21 февруари 2022 г.