З А П О В Е Д №56 гр.Несебър, 13.01.2021 г.

На основание чл.7, ал.4 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :