БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2021 ГОДИНА БЕ ПРИЕТ

Днес общинските съветници гласуваха бюджета на Община Несебър за 2021 година. В дневния ред на февруарската сесия на местния парламент бяха включен 20 точки, като най-важна  беше проектът за бюджета на общината за 2021г.

Бюджетът на Община Несебър за 2021 година е балансиран, изпълним и съобразен с икономическите процеси на местно и държавно ниво. В него са отчетени външните фактори, свързани с продължаващата финансово-икономическа нестабилност в условията на безпрецедентна епидемиологична обстановка и е извършен задълбочен анализ на реалното финансово състояние на общината.

Бюджетът за настоящата година е в размер 65 200 000 лв., в т.ч. преходен остатък по държавни дейности от 2020 г. в размер на от 755 012 лв. Запазва се обемът на публичните услуги, които общината предоставя на жителите си.

През 2021 г. усилията на Община Несебър са насочени към: подобряване на събираемостта на местните данъци и такси; запазване на финансовата стабилност на общината; оптимизация на разходите; ефективност на публичните ресурси и др. През 2021 г. се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи – патентен данък, данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и туристическия данък.Тенденциите в провеждането на силно социално ориентирана политика се запазват.

Чрез бюджетните инструменти местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществени структури.

Общината ще продължи да осъществява своята приоритетна социална политика, която намира изражение в следните цифри: за образование държавното финансиране е 13 331 000 лв., местни и дофинансиране – 3 600 000лв. За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Асистентска подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа – държавното финансиране е  331 000 лв., дофинансирането от местния бюджет е 929 700 лв.

Помощите, отпускани за новородено дете, запазват размера си – 2000 лв. Заделените средства за жителите на общината, нуждаещи се от хемодиализа са 60 000 лв. Запазват се намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт, като общината отделя до 120 000 лв. по това перо. Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „инвитро”, както и помощи, отпускани с одобрението на Общински съвет, са в размер до 620 000 лв.

Община Несебър е сред малкото, които подпомагат със значителни средства дейността на читалищата на своята територия. Държавната издръжка за читалищна дейност е 252 600 лв., а общинското дофинансиране е в размер на 360 000 лв. За пенсионерските клубове се предвиждат 93 000 лв.  700 000  лв. ще бъдат отпуснати на спортните клубове, класирани по Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в Община Несебър. Планираните средства за командированите полицаи и пожарникари, гориво и материали са до 300 000  лв. Средствата за подпомагане на църкви и сдружения с нестопанска цел са 80 000 лв.

Капиталовата програма за 2021 г. е в размер на 12 656 500 лв.  Строителната програма възлиза на  10 791 000   лв.,  а програмата за проектиране е в размер на 624 700 лв. Допълнителни капиталови разходи за дълготрайни материали активи и за придобиване на поземлен имот по кадастралната карта на Слънчев бряг общо в размер на 1 240 800 лв.

На фона на многообразните нужди са изведени приоритетни позиции, като отново най-много средства са отделени за общинската инфраструктура. Разчетени са средства за изграждане и асфалтиране на улици в Несебър и съставните селища, изграждане на тротоари, текущи ремонти на улични и тротоарни настилки, текущи ремонти на административни сгради на територията на общината, изграждане и ремонт на улично осветление и др.

Сред преходните обекти с приоритетно значение тази година са  сградата с мултифункционална спортна зала на градския стадион в Несебър, градския стадион в Свети Влас, площадното пространство в Обзор и градски парк в кв. 37, многофункционалната сграда в с. Баня.

Предвиждат се средства за модернизация на рибарското пристанище в Стария Несебър, за разширение и реконструкция на детска градина „Слънце“ в Слънчев бряг, за изграждане на кафе, павилион и обществена тоалетна на северната алея в Стария град, за скейт парк на северния скат в Новия Несебър.

Заложени са средства за проектиране на улици и улично осветление в Слънчев бряг- запад,  паркинги и тротоари по ул. „Първа“ в западната й част. Предвидено е финансиране за довършване на проектирането на Общия устройствен план на цялата община, за втория етап от велоалеята, свързваща Кошарица със Слънчев бряг, за проект за саниране на сградата на общинска администрация и др. Предвидени са средства за геодезическо заснемане за проектиране на крайбрежна ивица, започваща от буна „Академика“ до носа на с. Равда.

През последните години Община Несебър акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на гражданите на общината, като съществен принос за постигането на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани с евросредства.

По индикативни разчети Община Несебър очаква финансиране в размер на  13 014 682  лв.  за следните проекти със средства от Европейския съюз:

–    ОП  „Опазване на околната среда и климатични промени“ процедура BGENVIRONMENT-2.003 – „Малка грантова схема за мерки за намаляване на

морските отпадъци“ – Проект „Проект: „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за

местния традиционен поминък“ – 158 855 лв.

–         ОП „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“

Проект „Паметници в природата: креативно съжителство“ – 463 435 лв.

–  Програма  „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли,  детски градини и училища 2020 – 2022“ Проект „Разширение на ДГ „Слънце“  и реконструкция на покрив на съществуваща сграда в УПИ VІІІ – общ., кв.  5601 с идентификатор 51500.506.316 по плана на к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър, общ. Несебър“ – 600 000 лв.

–  ОП „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 „ Есенни  пасажи 2020 с цел популяризиране на рибарски район Несебър“, процедура  BG14MFOP001-4.037 – мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“  –237 935 лв.

– ОП  „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 „Реконструкция на улична мрежа стар град Несебър – ул. „Хемус“, ул. „Тервел“, ул. „Ахелой“, ул. „Месамбрия“, по процедура на МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“ “ – 242 642 лв.

–  Съвместна  оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ Проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“ / Акроним: АРХИКЪП – 719 109 лв.

– ОП  Околна среда, Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в  м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, общ. Несебър“-1 248 031 лв.

ОП „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 ОП“ Морско дело и рибарство

„2014-2020“

1.Реконструкция на пристанище северна буна, гр. Несебър – 8 987 065 лв.

– ОП  „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър, – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване, процедура BG14MFOP001-4.035 – мярка 3.1 „Развитие на нови туристически атракции“ в МИРГ „НЕСЕБЪР -МЕСЕМВРИЯ“ – 357 610 лв.