СЪОБЩЕНИЕ

До 27 . 05.2021 г. се приемат  проектни предложения по  процедура  № BG14MFOP001-4.076 МИРГ „Несебър-Месемврия“, мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър – Месемврия“.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР, мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър – Месемврия“ като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.076 МИРГ „Несебър-Месемврия“, мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър – Месемврия“.

Териториален обхват.

Проектите по настоящата процедура трябва да се изпълняват на територията на община Несебър, която обхваща:

 • Градове –  Несебър, Обзор и Свети Влас
 • 11 села – с. Равда, с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица, с. Баня, с. Паницово, с. Раковсково, с. Приселци, с. Емона, с. Козница
 • Курортен комплекс Слънчев бряг.

Допустими кандидати.

Допустими кандидати по мярката са:

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор „Рибарство“;

Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, представляващи интересите на заетите в сектор „Рибарство“ (например: Сдружения на производители и преработвателни на продукт от риболов и аквакултури в рибарската област) или извън сектора (Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ извършващи дейности извън сектора рибарство и аквакултури).

Цели на процедурата.

 1. Насърчаване разнообразяването на икономически дейности в територията на МИРГ „Несебър – Месемврия“;
 2. Насърчаване на проекти за сътрудничество между различни сектори;
 3. Разнообразяване на производството на продукти/услуги, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологипи, процеси, машини, съоръжения, оборудване и др.;
 4. Поддържане на заетостта в рибарския район и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарския район;
 5. Насърчаване създаването на нови продукти или услуги;
 6. Насърчаване на иновациите в територията.

Очаквани резултати.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“, се очакват следните резултати:

Диверсифициран сектор на производството и услугите;

Въведени нови процеси и услуги в  територията;

Създадени нови продукти от рибарство и аквакултура;

Подобрено качество на продуктите и услугите в територията;

Повишени приходи от рибарство и аквакултура;

Реализирани проекти в сътрудничество с добавена стойност и участващите в проекта(на кандидата) сектори.

 

Бюджет на процедурата.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 100 000 лв.

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект не трябва да бъде  по-малък  от 10 000 лв.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект  не  трябва да  надвишава  100 000лв.
 • Максимален процент на съфинансиране – за проекти на частни бенефициери е до 50% от общите допустими и одобрени разходи и до 100% за проекти  на публични бенефициенти при условието на чл. 93, ал. 3 от Регламент 508/2014 г., от които:

85% съфинансиране от ЕФМДР и

15% съфинансиране от националния бюджет.

 

Допустими дейности.

Проектните предложения по настоящата процедура и включените в тях дейности следва да допринасят за постигането на Приоритет 2 Диверсификация на икономическите  дейности и подобряване на качество на живот в територията, както и на специфична цел 1 Насърчаване на иновациите и развитието на интегрирани проекти между различни сектори в територията от СВОМР на МИРГ Несебър-Месемврия,  в съответствие с приоритетите на Съюза, предвидени в Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за  Европейския фонд за морско дело и рибарство (Регламент (ЕС) № 508/2014) и на целите на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

 

Допустимите за финансиране дейности по настоящата процедура са:

1.1       Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на предприятия, с цел създаване на нов продукт или услуга, като производства свързани с създаване на нови уреди и машини за сектор аквакултури и др, които ще се ползват от повече от един сектори;

1.2       Инвестиции за производство и маркетинг на продукти и услуги, включващи няколко сектора;

1.3       Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в риболова и свързаните с него производства;

1.4       Инвестиции за диверсификация на първични производствени дейности (например нови риболовни техники и принадлежности) — т.е. диверсификация в рамките на риболовния сектор, както и диверсификация извън сектора;

1.5       Инвестиции за диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.).

1.6       Инвестиции за създаване на клъстери, мрежи за сътрудничество и съвместно пазарно позициониране.

1.7       Дейности за информация и публичност до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 50 000 евро.

 

Приложими режим на държавни помощи.

Кандидатите представят декларация за дейността си, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност

В случай на финансово подпомагане само за нестопански дейности от бенефициенти, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, чл. 107 и 108 от ДФЕС не се прилагат.

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функциониране на европейския съюз –  (ДФЕС).

В Насоките за кандидатстване МИРГ може да представи и други доказателства за определяне на дадена дейност като „непомощ“.

Определяне на финансовото подпомагане като „помощ“.

Финансовата помощ за тези дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“ и извършва икономически дейности, представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

 

Разработените от МИРГ документи, включващи насоките за кандидатстване за прием на проекти по подмярката, само за тези случаи се съгласуват с министъра на финансите, съгласно Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

 

Ред за кандидатстване.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Несебър – Месемврия“ – http://mirg-nessebar.eu/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 06.05.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона.

Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:00 часа на 27.05.2021 г.

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на адрес:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6864 

http://mirg-nessebar.eu