Второ информационно събитие за напредъка по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“

На 27 април 2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Несебър „Мелсас“, ул. „Иван Вазов“ №12А, ще се проведе информационно събитие по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“.

Целта на събитието е да информира широката общественост относно напредъка в изпълнението на основните проектни дейности и очакваните резултати от реализацията на проекта, както и за финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Събитието ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки.