ГРАЖДАНИТЕ НА НЕСЕБЪР ПОДКРЕПЯТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА

Несебър върви уверено напред. 64% от жителите изразяват съгласие с провежданите от общинското ръководство политики и одобряват посоката на развитие на града. Това показва анкета на социологическа агенция „Тренд“, проведена между граждани на Несебър във връзка с процедура за оценка на инвестиционно предложение на общината.

Данните бяха изнесени на обществено обсъждане в зала “Мелсас“ с участие на кмета на община Несебър Николай Димитров, архитектите Крачанова и Тодоров, общински служители, граждани и представители на образователните и културни институции. На срещата бе представен анализът и резултатите на изготвена оценка за въздействие върху наследството във връзка с инвестиционно намерение за ново застрояване в терена на античния некропол в охранителната зона на световна културна ценност – „Старинен град Несебър”.

Оценката разглежда инициирания от Община Несебър проект за ПУП-ПРЗ и РУП за експониране на части от античния некропол на Месамбрия, изграждане на нова постройка към СУ“Любен Каравелов“ за класовете от I-ви до IV-ти, подземен паркинг, параклис, туристически информационен център, озеленяване, спортна зала и обществено-обслужващи дейности. Имотът е общинска собственост и попада в охранителната зона на световната културна ценност „Старинен град Несебър”.

При проведените за целите на оценката публични консултации със заинтересованите страни в периода 17-22 юли 2021 г. е извършено представително проучване на населението на град Несебър чрез интервю «лице в лице» от социологическа агенция „Тренд“. Целта бе да се извърши проучване на обществените нагласи по темите, които са включени в инвестиционната програма на Община Несебър. В него са участвали 200 респондента, на възраст над 18 г., от които 9% притежават имот в Старинния град, а 7% живеят постоянно там.

· 64% от тях считат, че град Несебър се развива в по-добра посока. Това е мнението на 57% от мъжете и 67% от жените. Положителната е оценката при респондентите с висше, полувисше и средно образование. Респондентите във възрастовите групи 18-29 години и 30-39 години също дават висока оценка на посоката на развитие на града, респ. 88% и 74%.

· Според 65 % от респондентите експонирането на намерените артефакти от Античния некропол ще допринесе за опознаването на историята на Несебър.

· На въпроса дали изграждането на подземен паркинг в охранителната зона на Старинния град ще подобри паркирането, общо 63 % от изразилите мнение респонденти считат, че паркирането ще се подобри.

· 79 % от изразилите мнение респонденти считат, че наличието на туристически информационен център в новия град ще облекчи туристическата дейност в Старинния град.

· Общо 74% от респондентите считат, че е необходимо изграждането на нова спортна зала за детските спортни клубове в града.

· На въпроса дали изграждането на ново начално училище в новия град Несебър в близост до провлака ще затрудни функционирането на Старинния град, 70 % от изразилите мнение респонденти считат, че няма да го затрудни.

· Общо 69% от респондентите считат, че ефектът от провеждането на уроци за ученици в археологическия музей, би бил положителен.

Информираността и мнението на заинтересовани страни от местно, регионално и държавно ниво, е ключов фактор в преценката за положителните и отрицателните аспекти на инвестиционното предложение. По инициативата на Община Несебър ще се проведат редица мероприятия с цел запознаване с инвестиционната инициатива и повишаване на информираността на заинтересовани страни.

Социалните и експлоатационни функции на предвиденото застрояване, което е обект на оценката на инвестиционното намерение, са внимателно преценени и отговарят на нуждите на града и жителите. Крайният продукт ще допринесе за подобряване на цялостната визия на района и ще има високо обществено и културно значение както за гражданите, така и за гостите на Несебър.