МКБППМН КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ И ШЕСТИ КЛАС В УЧИЛИЩЕТО В ОБЗОР

Във връзка с изпълнение на плана си МКБППМН към Община Несебър  осъществява цикъл от занятия за превенция на асоциалното поведение при подрастващите.  Превенцията е процес, който има за цел да не се допуска конфликт между детето и закона и  да  ограничава факторите , които водят до извършване на противообществени прояви.В изпълнение  на дейността си  МКБППМН осъществява срещи с ученици от училищата на територията на общината.

Темата на срещата с участието на деца от четвърти и шести клас  от ОбУ „ Св. св. Кирил и Методий – Обзор, бе „Развиване на психични и социални умения на учениците“.

Целта на първото занятие бе насочено към оказване на помощ при   справяне с чувствата и страховете по повод различията между учениците, осъзнаването на красотата в многообразието и разбирането, че да си „различен”, не означава да си „лош”. Специално внимание бе обърнато на  способността да се поставиш на мястото на другия, което е в основата на толерантността.

Децата научиха, че общуването играе основна роля в процеса на социалното и професионално приобщаване, тъй като, за да се приобщят както в социален, така и в обществен план, младите хора трябва да умеят да общуват със заобикалящите ги.

Особено внимание бе обърнато на социалните умения, които са свързани с училищната безопасност и включват:
– управление на гнева;
– разбиране на чуждата гледна точка;
– решаване на социални проблеми;
– преговорни умения с връстниците;
– управление на конфликти;
– умения за отстояване на мнението пред съучениците;
– активно слушане;
– ефективна комуникация;
– повишено приемане и толерантност на разнообразието сред хората.

Това ще са и част от темите, които ще залегнат  в следващите  срещи.