ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТПРАВЯ ИСКАНЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ОБЩИНА С ЦЕНТЪР ОБЗОР

 

Община Несебър отправя искане към правителството да преразгледа и отмени взетото от предходния Министерски съвет решение от 24 март 2021 г.,  за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от Община Несебър  и създаване на нова община с център Обзор и селата Баня,  Емона,  Козница,  Паницово, Приселци и  Раковсково. Нашите аргументи, заявени ясно и категорично, за запазване целостта на общината бяха пренебрегнати и въпреки множеството правни нарушения референдумът за отделяне на Обзор в самостоятелна административна единица бе проведен и зачетен за легитимен.

В подкрепа на своята позиция, отново изтъкваме, че самата заповед на тогавашния областен управител за провеждане на референдум е незаконосъобразна с грешни правни основания.

Още преди издаване на заповедта, в становище на Община Несебър, след преглед на представената в Общински съвет – Несебър преписка, бяха изложени доводи за незаконосъобразността на така направеното искане за провеждане на референдум – нарушен е чл. 34 от ЗПУГДВМС, а именно: Не е открита информационна кампания по въпросите за местния референдум – нарушение на чл. 34, ал. 1 от ЗПУГДВМС; Не е искано и изготвяне на информационен лист – нарушение на чл. 34, ал. 2 от ЗПУГДВМС; Представените бланки, на които са събирани подписи в подкрепа на предложението за провеждане на местен референдум, са в нарушение на чл. 28, ал. 3 от ЗПУГДВМС. Т.е. бланката, на която се събират подписите, НЕ съдържа на нито една страница искането с въпроса или въпросите за референдума.

Община Несебър счита,  че Решение № 253/24.03.2021 г. на  Министерски съвет е постановено при съществени процесуални нарушения, а именно: взето е при условия на оперативна самостоятелност, като в този случай, за разлика от обвързаната компетентност, следва да се приложат разпоредбите на чл. 65 – чл. 74 от АПК, а именно:  процедура при издаване на общ административен акт.

След като това не е направено са допуснати следните процесуални нарушения: Не е открито административно производство, с което е нарушен  чл. 66 от АПК; Не са изложни мотиви по какви причини МС на Република България е взел решение точно в този смисъл, с което е нарушен чл. 66, ал. 2 от АПК; Не е дадена възможност заинтересованите лица да участват в производството, с което е нарушен чл. 67 във вр. с чл. 69 от АПК;      Не е предоставена цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на оспореното Решение 253/24.03.2021 г. на МС на Р България, с което е нарушен чл. 68 от АПК.

На практика липсва административна процедура по издаване на общ административен акт.

Не на последно място трябва да припомним, че жители на селата Баня, Паницово, Емона и Козница изразиха категорично своето несъгласие да бъдат част от нова административно-териториална единица с център Обзор, защото имат опасения как бъдещата община би обезпечила нормалното развитие на малките населени места, включени в състава й,  при положение, че няма яснота как самата тя би се издържала.

Въз основа на гореописаното, Община Несебър счита,  че цялата процедура– от информационната кампания, през законосъобразността на заповедта на тогавашния областен управител за провеждане на референдум до решението на правителството за обособяване на нова община – е проведена набързо, некоректно, повърхностно, едностранчиво  и в разрез с обществения интерес.  

Информираме, че още на 11.01.2022 г., Община Несебър е депозирала ново искане за отмяна на Решение № 253/24.03.2021 год. на Министерски съвет на Р България, с изх. № Н1 – ОА1 – 142, получено в Министерски съвет на 12.01.2022 г.

Отправяме апел и към президента на Република България да не финализира един процес със съмнителна законност.
Във време на икономическа криза, когато е необходимо да се действа целесъобразно и в полза на обществото, когато е важно да бъдем обединени и сплотени, за да преминем през предизвикателствата на времето, считаме, че обособяването на нова административно-териториална единица с неясна жизнеспособност и функционалност би усложнило живота на хората, а разходите им биха нараснали значително.