СЪСТОЯ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2021

В зала “Мелсас“ се състоя публично обсъждане на окончателния годишен план на бюджет 2021 г. и отчета на бюджета на Община Несебър за същата година. Срещата се водеше от ресорния зам.-кмет Иван Гургов, а данни за разпределението и разходването на средствата изнесе началникът на отдел „ФСО“ Георги Маринов.

В началото на обсъждането зам.-кметът Иван Гургов припомни, че уточненият план на бюджета на Община Несебър за 2021 год. е бил 71 224 385 лв.

Бяха изнесени данни, че в бюджета на общината за 2021 г. са били планирани приходи от имуществени данъци в размер на 25 060 000 лв, като отчетът към 31 декември на същата година показва събираемост от 34 468 207 лв.  Постъпленията от общински такси по план са били 22 559 212 лв., а по отчет са 21 038 574 лв., в това число от битови отпадъци – 14 392 731 лв. и приходи от технически услуги – 410 958 лв. Размерът на планираните приходи от концесии е бил 1 000 000 лв., а са реализирани 251 815 лв. Планът на държавните дейности е бил в размер на 18 021594 лв., като от тях на отчет са изразходвани 17 286 219 лв.

По план за капиталови разходи са отделени 18 628 168 лв., а са изразходени 10 747 140 лв., като по еврофондове сумата за 2021г. е 3 368 777 лв.

Присъстващите бяха информирани също, че продължава доброто сътрудничество между Община Несебър и Министерството на финансите чрез системата за обмен на информация. Благодарение на нея се предоставя информация за платените данъци и такси от физически и юридически лица.