СЪСТОЯ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР

На територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ се състоя пресконференция по повод приключване на проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021.

Присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост бяха запознати с постигнатите основните цели и резултати по проекта. Отчетени бяха успешно изпълнените дейности по детайлно проучване с използване на комплекс морски геофизични методи и орто-фото заснемане с дрон в акваторията около полуострова на Несебър, чрез който на дъното се откриха над 1160 гуми, 147 бр. бетон/мъртва котва и над 120 други обекти – железа, кофи и т.н. Всички идентифицирани обекти бяха премахнати от морското дъно чрез две водолазни кампании. Всички извадени отпадъци бяха транспортирани до претоварната станция на Несебър, където се сортираха и се предадоха за рециклиране.

В рамките на проекта се проведе и предвидената кампания за повишаване на осведомеността във връзка с проблемите на морските отпадъци – среща-дебат, изложба на плакати на открито и запис на лекция за културното и природно наследство в акваторията на Несебър и въздействието на отпадъците върху него.

Стойността на изпълнения успешно проект е 158 855,58 лв., като средствата са осигурени под формата на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г.

Лекцията на д-р Найден Прахов, част от проекта за почистване на морето.

Този документ е създаден в рамките на проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.