ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

Община Несебър ще бъде водещ партньор на проектите за саниране на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост . Първата покана за набиране на проекти се очаква да бъде обявена през този месец , със срок на кандидатстване до месец февруари 2023г.
Община Несебър ще подпише партньорско споразумение с регистрирано сдружение на етажната собственост за кандидатстване и изпълнение на проектите за енергийно обновяване.
Общинската администрация ще има ангажимент за изготвяне на техническите проекти за санирането на сградите, за тяхното одобряване, за издаване на разрешение за строеж, за изпълнение на строителството и въвеждането му в експлоатация. Общината като водещ партньр ще изготви подготви документите за кандидатстване и ще отчита проекта пред МРРБ.
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (сгради, в които самостоятелни обекти с са най-малко 4 и принадлежат на повече от един собственик), проектирани преди 26 април 1999 г. Финансираните сгради трябва да са жилищни сгради с предназначение за постоянно обитаване, в които най-малко 60 на сто от разгъната застроена площ се заема от жилища.
Собствениците на сгради, желаещи да кандидатстват за финансиране, следва да набавят и представят в Общината:
Документи за регистрирано сдружение по реда на ЗУЕС,
Протокол от взетото на общото събрание на етажната собственост решение за кандидатстване;
Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт;
Наличните проекти на сградата/архитектурно заснемане;
Обследване за енергийна ефективност, придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. За тази цел, следва собствениците да съберат данни за всяко жилище за потребената ел.енергия от 2019 г. до момента, както и потреблението на вода от общите водомери.
В случай, че проектът на сдружението бъде одобрен , включените в неговия бюджет разходи за двете обследвания подлежат на възстановяване в полза на сдружението в рамките на предварително обявените максимални стойности. Отношенията с фирмите, които собствениците изберат за извършване на обследванията не се регулират по никакъв начин от общината, но договорите и фактурите, които приемат от тях следва да бъдат представени в общината, заедно с двете обследвания.
Обявеният на обществено обсъждане размер на предвидените средства за всеки проект е между 100 000 и 6,5 млн. лева при 100% безвъзмездно финансиране. Предвидени са максимални стойности за 1 кв.м. РЗП за разходите по проекта.
Допустимите СМР за финансиране следва да са предвидени в енергийното обследване или предписани в техническото обследване и са:
– подмяна на дограма;
– топлинно изолиране на външните , покриви, подове и др.;
– ремонт на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
– ремонт на ел.инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части, инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части;
– поставяне/инсталиране на системи ВЕИ, ако са посочени в енергийното обследване;
– възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
– мерките, свързани с безопасната експлоатация на сградите, когато са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и тези, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
– отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
– осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда.
– инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването;
Няма да се финансират:
• Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
• Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;
• Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
• Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
• Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.
Когато самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност или юридически лица-търговци са собственици на самостоятелни обекти в сграда следва да се прилагат условията на държавна и/или минимална помощ.