УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ,

Приемете моите поздравления по повод Световния ден на социалната работа!

На този ден световната общност признава приноса на социалните работници в подобряване качеството на живот на нуждаещите се от подкрепа деца и възрастни хора.
Социалната работа не е само професия, а и кауза, която се подчинява на принципи и ценности и изисква усърдие, доброта и сърдечност.
Вие имате важна роля в подкрепата на най-уязвимите – създавате възможности за равен старт и пълноценно социално включване и работите за спазването на човешките права на хората в неравностойно физическо или материално положение.
Благодарение на подкрепата Ви те имат възможност да обогатят живота си и да развият пълния си потенциал! Вашата грижа и закрила даряват вяра и надежда!
Позволете ми днес, от името на цялата ни общност, да изразя уважение към Вашия труд и себеотдаденост към нуждаещите се от помощ!
Само с общи усилия е възможно съхраняването на социалните ценности на солидарност, справедливост и равнопоставеност!
Пожелавам Ви здраве, лично щастие, сили и енергия, за да следвате пътя на тази благородна и хуманна професия!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!