12 Добри практики в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво по Проект „Черноморска електромобилност“

 

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими от изменението на климата и от увеличената честота на климатичните събития, като екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суши. Страната ни приема „Стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие“ в края на 2019 г. С оглед на времевия хоризонт, който обхваща – до 2030 г. към момента все още няма преглед и актуализация на мерките, предприети съгласно стратегията за оценка на уязвимостта и риска. Съществена роля в процеса по адаптация към изменението на климата имат местните власти.

В рамките на проект „Черноморска електромобилност“ са подготвени 12 добри практики от страните-донори на финансиращата Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, свързани с адаптацията и прилагането на мерки на местно ниво за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени. Целта е, от една страна да се повиши информираността и институционалния капацитет на общините-партньори за адаптация към климатичните промени, а от друга да се повиши ангажираността на обществото към промените в климата.

Добрите практики от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са селектирани така, че да са подходящи за взаимстване и  прилагане от българските общини, особено тези които попадат в категорията „малки“ и „средни“ общини. Споделените практики за реализиране на мерки за намаляване на потреблението на енергия и използване на ВЕИ, предоставяне на енергийни съвети за нови сгради, ремонти на сгради и отопление, системи за сортиране на отпадъците в общините, производство на продукти от вторични суровини, възможност за краткосрочно наемане / споделяне на електрически превозни средства и др. имат изцяло локален ефект и включват участието на местните общности и бизнеси под формата на публично-частни партньорства.

Практиките са обобщени в електронен доклад „Добри практики в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн“.

Докладът е изготвен по Проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Eлектромобилност“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9/31.03.2023г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


ДОБРИ ПРАКТИКИ „АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛИМАТА“

Докладът и видеата са налични на интернет страницата на Проект „ЧЕРНОМОРСКА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ“ – https://bse-mobility.eu/results/