БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ТЕКУЩАТА 2023 ГОДИНА Е ПРИЕТ

Днес общинските съветници   приеха   бюджета на община Несебър за текущата 2023 г.  Гласуваната финансова рамка е в размер от 118 121 500 лв.

Държавният бюджет  тази година бе гласуван на 1 август. Така  разпределянето на приходите и финансиране на разходите на общината бе извършено на база приети от ОбС- Несебър  разчетни показатели.

Размерът на собствените приходи е изчислен на 94 578 058 лв., а средствата от държавния бюджет за финансиране на делегирани дейности, и др. са  23 543 442 лв.

Едно от най-важните пера  отразява  изпълнение на социалните политики на общината. Собствените средствата за социални дейности,  заедно с отпуснатите от държавата финанси,  са в размер на 2 454 870 лв.

Изцяло за сметка на общинския бюджет са  средствата за помощи за социално слаби и лица с увреждания, които са в размер на 260 000 лв; за новородени и програма ин витро – 650 000 лв, за нуждаещите се от хемодиализа- 60 000 лв.; запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт – до 150 000 лв. Дофинансират се със 1 938 180 лв. детската млечна кухня, дейностите на социалния патронаж, дейност „Асистентска подкрепа“ и др. Предвидена е издръжка на пенсионерските клубове в размер на 93 000 лв.  Средствата за дофинансиране на училищата и детските градини са в размер на 6 564 206 лв.,  а получените от държавния бюджет са приблизително 19 000 000 лв. Читалищата се дофинансират с 480 000 лв.

Разходите за строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на 52 672 500 лв. За „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” бяха гласувани 9 047 900 лв., за „Икономически дейности и услуги” – 9 032 976 лв. За капиталови разходи сумата е  в   размер на 35 559 287 лв.

Бюджетът за настоящата година финансира много от предвидените в капиталовата програма на общината задачи: строеж на първи етап на ул.“Първа“, ремонт на инфраструктура в ж.к. „Младост“, строеж на спортна зала „Арена Несебър“, реконструкция на фермерски пазар в ж.к. „Младост“, реконструкция на детски и фитнес площадки в община Несебър, подпорно съоръжение с колектор за отпадни води в гр. Обзор, реконструкция на ул. „Македония“ – с. Равда, строеж на нови улици „Дунав“ и „Искър“- с. Равда, строеж на улици и паркинг зони в гр. Свети Влас. Реконструкция и разширение на базата на ДГ „Слънце“ – Слънчев бряг, строеж на инфраструктура  на територията на Слънчев бряг – запад, полагане  на  гранитна настилка на северната алея на провлака и ремонт на калдъръмена настилка по няколко улици в Стария Несебър и др.

От данъци върху имуществото са заложени    приходи в размер на   35 000 000 лв. Проектът за приходи и доходи от общинска собственост възлизат на 25 784 000 лв. или общо  около 61 000 000 лв.,а неданъчните  са изчислени на  3 250 000 лв.

Разчетени са средства в размер на 1 700 000 лв. за съфинансиране на проектите, по които са отпуснати средства по оперативни програми.

Чрез инструментите на бюджета местната власт осигурява нормалното функциониране на всички обществени структури. Той се разполага в рамките на ресурсите на общината (трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства) и осигурява   човешкия и финансов капацитет, необходим за  задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.

Бюджетът  за 2023 г.,  ще   бъде публикуван на сайта на общината.