ДО 16.03.2020 СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА „РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“ , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“.

Цели по мярката:

Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ ще постави акцент върху разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива, свързани с риболова и рибарство. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие и  развитие на устойчив туризъм, както и на специфична цел 1 Развитие на нови туристически продукти и услуги. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в сферата на туристическото предлагане на територията на община Несебър.

Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“, се очакват следните резултати:

 • Планирана и приложена обща маркетингова стратегия за развитие на туристическия потенциал в Рибарския район;
 • Разработени и позиционирани на пазара поне 2 туристически продукта ;
 • Създадени  поне 2 места за настаняване;
 • Повишена разпознаваемост на дестинацията и на продуктите и услугите в нея;
 • По-пълноценно интегриран сектор на рибарството в сектора на туризма, чрез предоставяне на съвместни услуги;

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 780 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 300 000 лв.

 

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите,
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ,
 • Общини,
 • Публично-частно дружество между община и частен съдружник, регистрирано съгласно член 22 от Закона за концесиите;
 • Институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно Закон за предучилищното и училищното образование, Институциите в системата на професионалното образование и обучение съгласно Закон за професионалното образование и обучение, както и настоятелства, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ в обществена полза от Рибарския район на територията на МИРГ „Несебър- Месемврия“ (РР).

 

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

 1. Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа инфраструктура (обекти за услуги за настаняване и хранене) за целите на развитието на риболовен туризъм и свързани с него други видове алтернативен туризъм;
 2. Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради в рибарски хижи и места за настаняване  с външен вид, съответстващ на обкръжаващата природна среда ;
 3. Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РР;
 4. Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетители;
 5. Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за наблюдение и свързани с риболовни и водни спортове;
 6. Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов;
 7. Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
 8. Разработване и маркетинг на туристически продукти, включително продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното наследство;
 9. Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
 10. Подобряване на онлайн имиджа на територията или на отделни туристически обекти;
 11. Дейности и системи за комплексно маркетиране на туристическите продукти и услуги;
 12. Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти;
 13. Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността на рибарската област;
 14. Дейности за информация и публичност.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 25.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 16.03.2020 г.

Условията за кандидатстване и приложенията към тях  и условията за изпълнение и приложенията към тях  можете да намерите на интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3636