БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР БЕ ПРИЕТ

 

Днес общинските съветници гласуваха бюджета на Община Несебър за 2020 година. В дневния ред на февруарската сесия на местния парламент бяха включен 21 точки, като най-важна  беше проектът за бюджета на общината за 2020г.

Бюджетът за настоящата година е в размер 65 200 000 лв., в т.ч. преходен остатък по държавни дейности от 2019 г. в размер на от 596 000 лв. Запазва се обемът на финансираните дейности, както и обемът на публичните услуги, които общината предоставя на жителите си.

През 2020 г. усилията на Община Несебър са насочени към: подобряване на събираемостта на местните данъци и такси; запазване на финансовата стабилност на общината; оптимизация на разходите; ефективност на публичните ресурси и др. Тенденциите в провеждането на силно социално ориентирана политика се запазват.

Чрез бюджетните инструменти местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществени структури.

Общината ще продължи да осъществява своята приоритетна социална политика, която намира изражение в следните цифри: за образование държавното финансиране е 11 350 000 лв., местни и дофинансиране – 2 000 000лв. За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа /последния с държавно финансиране от 95 000 лв./ финансирането и дофинансирането от местния бюджет е 976 000 лв.

Помощите, отпускани за новородено дете, запазват размера си – 2000 лв. Заделените средства за жителите на общината, нуждаещи се от хемодиализа са 60 000 лв. Запазват се намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт, като общината отделя до 120 000 лв. по това перо. Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „ин-витро”, както и помощи, отпускани с одобрението на Общински съвет, са в размер до 780 000лв.

Община Несебър е сред малкото, които подпомагат със значителни средства дейността на читалищата на своята територия. Държавната издръжка за читалищна дейност е 230 000 лв., а общинското дофинансиране е в размер на 360 000 лв. За пенсионерските клубове се предвиждат 93 000 лв.  860 000  лв. ще бъдат отпуснати на спортните клубове. Планираните средства за общинската полиция, командированите полицаи и пожарникари са в рамките на 630 000 лв. Средствата за подпомагане на църкви и сдружения с нестопанска цел са 80 000 лв.

Капиталовата програма за 2020 г. е в размер на 11 154 736 лв. Разчетени са средства за изграждане на инфраструктурни обекти, за закупуване на контейнери за битови отпадъци, асфалтиране на улици в Несебър и съставните селища, изграждане на нови улици и тротоари, текущи ремонти на улични и тротоарни настилки, текущи ремонти на административни сгради на територията на общината, изграждане и ремонт на улично осветление, проектиране и изграждане на детски площадки и спортни зони и др.

Сред преходните обекти с приоритетно значение тази година са  сградата с мултифункционална спортна зала на градския стадион в Несебър и изграждането на велоалеята от Слънчев бряг до СО „Чолакова чешма“. Средства се предвиждат и за довършителни дейности на зрителна зала в Центъра за култура и образование „Артиум“. Ще приключи строителството на спортно-рекреативния парк и прилежащото му футболното игрище на територията на Св. Влас. Един от приоритетите през тази бюджетна година е завършването на централната част на Обзор –пл. „Свобода“ и прилежащите му площи. Средства са заделени за поетапното строителство на мултифункционалните сгради в селата Тънково, Оризаре и Баня.

Средства за проектиране се насочват към няколко обекта паметници на културата. Предвижда изработване на планове за консервация и реставрация на църквите „Христос Пантократор“ и „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“, както и на Каменна мелница в североизточната част на полуострова и Каменна мелница на провлака.