СЪСТОЯ СЕ УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В НЕСЕБЪР

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В НЕСЕБЪР

Днес в зала „Мелсас“ в Несебър бе учреден нов състав на Общински консултативен съвет по туризъм.

Той се свиква и председателства от кмета на общината Николай Димитров. В състава на съвета участват с равен брой представители на местната администрация, местните общински структури, музеи от една страна и от друга представители на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, както и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма.

На срещата присъстваха и представители на Областна дирекция по безопасност на храните.

Основните функции на съвета са правно регламентирани в Закона за туризма и са свързани с консултации, изготвяне на предложения и становища по различни въпроси, имащи отношение с поддържане на устойчивото развитие на туризма на територията на община Несебър.

Съвета може да изразява позиция относно размера на туристическия данък, да одобрява общинска програма за развитие на туризма, да разглежда теми за приоритетно изграждане на туристическа инфраструктура, за поддържане състоянието на транспортното обслужване, опазване на културното наследство, зелените площи,  да предлага мерки за развитие на националните курорти и др.

Предвид сегашната  сложна икономическа обстановка се очертава сериозна и трудна битка за бъдещия просперитет на туризма, който е основен източник на благосъстояние за община Несебър.

В началото на срещата кметът направи кратко изложение, в което изброи основните мерки и дейности, предприети от община Несебър във връзка с осигуряване на нормалното протичане на летния туристически сезон, въпреки създалата се сложна ситуация. Акцента на неговото изказване бе организацията на реда, сигурността и адекватните мерки, които институцията, съвместно с браншовите организации, трябва да осигурят.

Общината ще  следва и  изпълнява препоръките  на държавните органи на управление, чиито политики тази година ще бъдат изцяло насочени към привличане на българските туристи. Тъй като Несебър е световна туристическа дестинация ще се работи активно и за поддържане на доброто сътрудничество с традиционни международни партньори на града. За да остане привлекателна дестинация Несебър ще продължи да подържа установения ред относно транспортна схема, правила за паркиране, пропускателен режим, свободни зони за паркиране, сметоизвозване, сметопочистване, поддръжка на зелени площи и др. На следваща сесия на Общинския съвет предстои да се разгледа предложение за намаляване на таксите за тротоарно право. Общината не възнамерява да преустанови дейността на “паяците”, защото тяхното присъствие е гаранция за транспортния ред и режим на паркиране. Безспорно това е важна предпоставка за обезпечаване на сигурни,  безопасни и комфортни условия на престой на туристите.

„В момента е важно да бъдем единни и обединени – общинска администрация, Общински съвет, туристически бранш и заедно да преодолеем кризата“ – заяви кметът Димитров.

За спокойствието и сигурността на туристите и тази година Община Несебър е осигурила присъствието на допълнителни полицейски сили в зоната на града и к.к. Слънчев бряг.

 

И тази година Община Несебър ще бъде активна, ще участва във всички инициативи на министерството на туризма с цел реклама, ще използва всички възможни начини, средства и методи за реклама и популяризиране на региона.

Една от основните задачи на местната власт, редом с опазването на здравето на хората, е провеждането на целенасочена кампания от различни мерки и действия за популяризирането на Несебър като световна туристически дестинация.

В услуга на туристите, посетителите и гостите си Община Несебър е осигурила два туристически информационни центъра, които работят целогодишно. Те са сертифицирани от Министерството на туризма и отговарят на всички единни принципи и стандарти за достъпност, оформление, оборудване, обслужване, управление, предлагани услуги, набиране и съхраняване на информация.

Основната им  мисия е:

  • Развиване на туристическия бранд на общината като сигурна, безопасна и качествена дестинация за устойчиви видове туризъм;
  • Предоставяне на качествена, актуална и изчерпателна информация в полза на гостите на община Несебър.
  • Поддържане на висока степен на партньорство с частния туристически сектор, местното население и туристите на дестинацията.

Предстои сертифицирането на туристически информационни център в Обзор.

Във връзка с активната популяризация на местния туристически продукт Община Несебър е редовен участник в международни туристически борси, като чрез своето присъствие на тези форуми тя затвърждава имиджа  си на търсен и атрактивен партньор. На учредителната среща бяха изтъкнати и дейностите, свързани с разпространение на печатни и дигитални рекламни материали, присъствието на туристическите информационните центрове на общината в социалните мрежи с цел реклама на туризма. В момента се обновява и осъвременява официалният туристически портал на общината visitnessebar.org. Редом с това се създаде фейсбук страница на информационния център visitnessebar toutist info. Тя е пресечна точка на всички информационни канали, с които оперира Община Несебър и ще е в полза както на туристите, така и на местната общност.

В процес на разработване е онлайн платформа за резервации и реклама за туристически обекти, туристически услуги и туристически дейности. Платформата ще е достъпна и ще се ползва свободно от всички коректни и легитимни туристически фирми. Ще се рекламира чрез visitnessebar.org. и visitnessebar toutist info.

Освен това общината участва в проекти с европейско финансиране с цел реклама и популяризация на дестинацията.

Общината отбелязва иновативно участие и в националния интерактивен каталог,  представящ най-значимите културни обекти на България I WALK.BG. Специално за Несебър беше изработено отделно мобилно приложение за интерактивно представяне на забележителности на града с възможност за  3D добавена и виртуална реалност на църквите и информация на 4 основни  езика.

Това са част от инициативите, с които общината изпълнява своя ангажимент към туристическия бранш и неговото развитие на територията на Несебър и прилежащите й селища.

Общината ще продължи да поддържа имиджа  си и да се рекламира като най-голямата българска туристическа дестинация, уникална по своята същност, с невероятния си туристически потенциал, съвкупност от природен ресурс, богато културно-историческо наследство от световна значимост, модерна леглова база, безброй възможности за почивка, развлечение и атракции.

Предимствата на региона не са съсредоточени единствено и само в традиционния летен морски туризъм. Акцентите в посланията са свързани предимно с възможностите за развитие на културен, събитиен туризъм, еко туризъм, удобства за спортен, религиозен, конгресен и сватбен туризъм, невероятно богатата програма от културни мероприятия и не на последно място добрия инвестиционен климат.

Ръководството на Община Несебър заяви готовност за открит диалог, успешно и плодотворно партньорство за преодоляване на предизвикателствата  пред туризма в създалата се ситуация.