Община Несебър старира проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци“

Община Несебър старира на 19 март тази година проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“ финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16M1OP002-2.010-0015-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Целта на проекта е да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управлението на отпадъците чрез осигуряване на безопасно извеждане от експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно закриване.

Основните дейности и етапи свързани с изпълнението на проекта са:

техническа рекултивация, която включва подготвителни работи, основни строителни дейности, тяло на сметището, същинска техническа рекултивация, дренажна система за инфилтрат, временен експлоатационен път, отводняване и мониторинг;

Реализацията на проекта ще допринесе за значително намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – атмосферен въздух, почва, повърхностни и подземни води. Ще се изгради ефективна система за улавяне и обезвреждане на сметищния газ, който към момента при повишаване на обема и налягането си свободно се излъчва към околната среда. Рекултивационните процеси са насочени към възвръщане функциите на нарушените почви и към създаването и възстановяването на екологичните системи.

След изпълнение на всички дейности по рекултивацията се предвижда теренът трайно да се предостави за земеделско или горско ползване.

Проектът е на обща стойност 1 254 410.89 лв., от които 1 066 249,26 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 188 161,63 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 18 месеца

Срок за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ: 23 месеца

Община Несебър предвижда в срок от три години след приключване на проекта да реализира биологична рекултивация, която ще включва затревяване и залесяване на рекултивираното депо.