ДО 1 ДЕКЕМВРИ 2020Г. СЕ ПРИЕМАТ РИБАРСКИ ПРОЕКТИ В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.067 „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“, мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър – Месемврия“. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лева. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/ . Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 17:00 часа на 10.11.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg. Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 1 декември 2020 г. Всички документи можете да видите и тук: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/5560