ОБЩИНА НЕСЕБЪР СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЗОР

РЕАЛИЗИРАНИТЕ В ОБЗОР ПРОЕКТИ СА МНОГОБРОЙНИ И ШИРОКОМАЩАБНИ. ОБЩИНАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗРАБОТВА НОВИ ПЛАНОВЕ ЗА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО.

Община Несебър започна изпълнението на основните дейности по проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“.

Изпълнението на техническата рекултивация на депото включва предепониране на натрупаните отпадъци в ново тяло на обекта върху по-малка площ, полагане на горен изолиращ екран и на рекултивационен слой и др.

С реализирането на проекта ще се постигне ограничаване разпространението на вредни емисии в атмосферата, запрашаването, негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви,  въздух, повърхностни и подземни води и ще се минимизират рисковете за човешкото здраве. В резултат на проектните дейности ще се възвърнат функциите на нарушените почви и ще се възстановяват екосистемите.

Срокът за изпълнение на административния договор за безвъзмездна финансова помощ е до 21 февруари 2022 г.

Дейностите на Община Несебър за благоустрояването на Обзор са в основата на превръщането на населеното място в модерен, процъфтяващ и перспективен курортен град.

През изминалите години на територията му са реализирани множество обекти с висока обществена значимост. Към днешна дата Община Несебър продължава да работи по проекти – предмет на засилен граждански интерес.

Фокус на общинските строителни дейности е центърът на града, който претърпя промяна чрез цялостна подмяна на настилките, оформяне на изцяло пешеходна зона с нов фонтан на площад „Свобода“ и ново парково осветление. Бяха изградени: детска площадка с катерушки; паркова среда с места за сядане, отдих и рекрeация; амфитеатър за провеждане на културни събития; алея на светещите водни капки за вечерни разходки и др.

При осъществяване на проект за градски парк в кв. 23 (над Казиното) бяха разкрити артефакти, чието проучване бе извършено чрез археологически разкопки. Към момента те вече са приключили и за този обект тече процедура по преработка на проекта именно заради откритите исторически находки. Разположен в края на ул.”Черноморска” и граничещ с плажната алея, паркът освен място за отдих, културни и спортни дейности, ще изпълнява функциите и на вход към плажа.

За обществен достъп до плажа е проектиран и изграден стълбищен подход, който свързва ул.”Черноморска” и крайбрежната алея. На нивото на алеята е разположена сграда с обществени тоалетни, които обслужват плажуващите, магазини за сувенири и плажни стоки.

В същия район Община Несебър е разработила още един важен за града обект – Проект за реконструкция и укрепване на крайбрежната алея с главен канализационен колектор. Целта  е запазване на бреговата линия от въздействието на морските стихии. Изграждането на този мащабен обект ще допринесе за цялостната завършеност на градската визия, ще има  практическа стойност при отвеждането на отпадните води и най-вече ще позволи разширяването на града на юг. Проектът се процедира.

В момента Общината изработва ПУП за южния плаж на Обзор като проектантският екип съобразява текущата разработка с нормативната база и с одобрените за съседните имоти устройствени планове. Изработената нова ВиК схема е одобрена от Вик – Бургас.

Друг проект – за консервация, реставрация и адаптация на ранновизантийските терми, открити в центъра на Обзор, е в НИНКН за съгласуване.

Общината издигна изцяло нова трибуна „Запад“ на градския стадион в Обзор, за която тече процедура за допускане в експлоатация. Ремонт бе извършен на двора на ДГ „ Обзорче“ и бяха монтирани нови детски уреди за игра. В града е изграден и фитнес на открито.

Община Несебър  извърши реконструкция на водопровод за битова и дъждовна канализация по ул.“Черноморска“. Други обекти, изпълнени в Обзор са: основен ремонт на покрива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, реконструкция на дъждовна канализация на ул. „Младежка“, асфалтиране на улиците „Рила”, „Тодор Илчев”, „Странджа”, „Трети март”, частично рехабилитиране на улиците „Дунав”, „Струма”, „Марица”, ремонт на параклис в гробищен парк, ремонт на покрива на културния дом и др.

Реализиран бе и обект, намиращ се в непосредствена близост с улица „Стара планина“. В района на улицата от години протичаха свлачищни процеси, които вследствие на предприети от общината укрепителни мерки, чрез вложени стоманенобетонни елементи, са прекратени. В озеленената площ по дължината на улицата беше монтиран светещ надпис с името на града „ОБЗОР“.

Със средства, които Община Несебър осигури по европейски и национални програми в Обзор бяха изпълнени следните проекти: „Изграждане на спортен комплекс – мини игрище за футбол“, към който беше оформена  лекоатлетическа писта и тенис корт; „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт“; „Изграждане на екопътека „Калето“ и др.

През последните години в Обзор се изградиха подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци. Проектът значително подобрява естетическата визия на градската среда.

През 2019 г. е изградена мрежа за безжичен интернет в десет точки на територията на общината, благодарение на инициативата на Европейската комисия WiFi4EU. Една от локациите, където мрежата може да се ползва свободно, е в гр. Обзор – централен площад.

В края на ноември 2020 г. е подписан договор за изпълнение на Проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“.

Общинското ръководство положи усилия и при привличането на средства за сектор “Рибарство и аквакултури”. Формирано и учредено бе  публично-частно партньорство, чрез създаването на Местна инициативна рибарска група „Несебър – Месемврия”, като територията на гр. Обзор е допустима за изпълнение на проекти както от частния сектор, така и от Община Несебър и неправителствени организации. Общата стойност на привлечените средства по проекта възлиза на 3 911 660 лв. Предстои кандидатстване за финансиране по Проект за преустройство на съществуваща общинска сграда в експозиционен център на рибарството, в гр. Обзор. Източник на финансиране – ПМДР 2014-2020 , чрез МИРГ „Несебър – Месемврия“.

Община Несебър системно работи и за разширяване  на социалните услуги в общността. За целта в Обзор е създаден филиал на Детска млечна кухня- Несебър, който осигурява прясна и здравословна храна, приготвена по специализирани рецепти. На територията на града работи и звеното „Домашен социален патронаж“- Несебър. И двете услуги се дофинансират от бюджета на общината. Общината е осигурила  помещения и поддръжка за местния клуб на пенсионерите и за клуба на хората в неравностойно положение и участва с финанси в дейността на Спешна помощ-Бяла, която по държавно разпределение отговаря за района на Обзор. Заплащат се пътните на персонала и се подпомага закупуването на лекарства и консумативи за филиала.

Част от проектите, осъществени на територията на Обзор, са с особена социална и културна значимост, защото имат отношение към възпитанието и духовното израстване на поколенията. След 88 години в различни помещения под наем, през 2015 година, НЧ „Изгрев 1927“ се сдоби със своя сграда. Тя е издигната върху терен, собственост на общината, която го отстъпи безвъзмездно за нуждите на читалищната институция. Постройката е изградена по европейска програма, като Община Несебър помага при кандидатстването по проекта, чрез който се осигуряват средства на стойност от 730 хил. лв. за построяването на сградата на НЧ „Изгрев 1927.

Друг важен проект, реализиран от Община Несебър в Обзор, е обновената и изцяло реконструирана сграда на местното кметство. Проектът на стойност 918,777 лв. включва строително монтажни работи, укрепване, преустройство и надстройка на съществуващата стара двуетажна сграда, която в момента е модерна триетажна постройка с подпокривно пространство. С промените е създадена достъпна среда за инвалиди. В кметството заработи и туристически информационен център.

Община Несебър е разработила редица обекти, за чието осъществяване има проектна готовност. Един от тях – „Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, е от голяма важност за образователната инфраструктура на Обзор. За него общината търси национално или европейско финансиране.

Постепенната реализация на цялостната политика на Община Несебър за развитие на прилежащите й селища не спира да променя облика на Обзор чрез строителство на нови и основен ремонт на съществуващи обекти – инфраструктурни, образователни, публични. В резултат привлекателността на града като място с качествена жизнена среда за гражданите и добри инвестиционни възможности за бизнеса се повишава непрекъснато.