КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: ОБЩИНА НЕСЕБЪР КАНДИДАТСТВА С 2 ПРОЕКТА ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА КЪМ МОСВ

Целта е да се подобри селищната среда, битовите и жизнени условия в Оризаре и Гюльовца

Община Несебър подготви и кандидатства с два проекта пред Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, информира кметът Николай Димитров. Единият от тях е „Изграждане на водопроводна мрежа на с. Оризаре, Община Несебър – І етап“ на стойност 2 462 489.20 лв.

В периода 15 – 19 март т. г., ПУДООС обяви извънреден прием на проекти за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от средствата, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата,  и Община Несебър се възползва от възможността, като депозира проекта „Селищна водопроводна система на с. Гюльовца, Община Несебър – етап 1“ на стойност 2 690 959,49 лв.

Целта на двата проекта  е да се изгради водопроводната мрежа на селата Оризаре и Гюльовца в съответствие със съвременните материали за строителство и действащата нормативна уредба. По този начин ще се подобри селищната среда, битовите и жизнени условия на населението, тъй като към настоящия момент в селата има изградена водопроводна мрежа от етернитови и частично от стоманени тръби с малки диаметри, несъответстващи на  нормите за проектиране, мрежата е стара и амортизирана, в по-голямата си част с изтекъл експлоатационен период. „Подобряване качеството на живот на хората в т. нар. тилни селища на общината е приоритет за общинското ръководство и е част от стремежа всички населени места в рамките на Община Несебър да  са равнопоставени в развитието си“, категоричен е кметът Николай Димитров.