Откриване на обект по проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“

На 23 юни 2021 год. ще се състои официална церемония – откриване на обект, във връзка с приключване на строително-монтажните работи и представяне на резултатите по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“.

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” по приоритетна ос 2 “Отпадъци“ с  Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.010-0015-С03.

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. на територията на рекултивираното депо за отпадъци.