ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИЗПЪЛНИ ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ МОРСКОТО ГЕОФИЗИЧНОТО И ДИСТАНЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Детайлно проучване с използване на комплекс морски геофизични методи и орто-фото заснемане с дрон бе проведено в акваторията около полуострова на Несебър. Дейността бе в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка между Община Несебър и Центъра за подводна археология, част от проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за месния традиционен поминък“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ не ЕИП 2014-2021“.

Основната цел е разкриване и идентифициране на антропогенни обекти по дъното на целево проучената площ в акваторията около полуострова. Общата проучена площ в района е 1013.375 дка.

Разкритите и идентифицирани цели са класифицирани в 3 основни категории: гуми, бетонови блокове и мъртви котви, други обекти. От проведеното орто-фото заснемане и сонарно заснемане са идентифицирани над 1160 гуми, 147 бр. бетон/мъртва котва и над 120 други обекти – железа, кофи и т.н.

Всички идентифицирани обекти са нанесени на карта с точните им координати и ще бъдат премахнати чрез предстоящите по проекта кампании по почистване на морското дъно.