ПРОДЪЛЖАВА УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

От януари 2022 г. в община Несебър за пореден път се реализира  социалната  услуга „Обществена трапезария”. Тя се предоставя по проект, финансиран чрез Фонд „Социална закрила” към МТСП. Съгласно подписания договор между Фонда и Община Несебър, продължителността  на проекта е от 04.01.2022 г. до 31.12.2022 г. или общо в рамките на 248 работни дни.
Услугата включва приготвяне и доставка на безплатен топъл обяд до дома  на социално уязвими граждани от следните групи:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица с трайни увреждания или с трудности при самообслужването, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

3. Самотно живеещи лица или семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

4. Скитащи и бездомни лица.

Изпълнител на дейностите е „Домашен социален патронаж“  към Община Несебър, като приготвената храна се доставя ежедневно до дома на потребителя в работните дни от седмицата. Общият капацитет на безплатната услуга е 35 потребители.

Потребителите на обществената трапезария са определени след проучване и оценка от Комисия в състав от служители на Община Несебър и Дирекция “Социално подпомагане”.