МКБППМН ЗАПОЗНА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЗОР С ПРАВИЛАТА НА ОБЩУВАНЕ И ПРИЯТЕЛСТВО

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Несебър организира  срещи с ученици  от трети и пети клас от ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Обзор.

С по-малките бе засегната темата „Правилата на поведение на учениците в обществото“. На децата бе поднесена информация за начините на общуване, за правилата и границите на взаимодействие в общността и за значението на контакта с околните. Учениците разбраха, че общуването  отваря и затваря врати, създава приятелства, дава усещане за разбиране, споделеност, топлота и приемане, но за съжаление понякога създава напрежение и конфликти. Децата имаха възможност, чрез ролеви игри, да представят  казуси и да направят упражнения, за да осъзнаят, че позитивните думи повдигат духа, помагат ни да променяме себе си и околните и са от огромно  значението  в процеса на общуване.

Втората среща в Обзор на тема „Приятелство – взаимоотношения“ бе с ученици от пети клас. Децата разбраха, че приятелството е в пряка зависимост с личната неприкосновеност при общуване. Когато децата  ясно разбират къде се намират собствените и чуждите граници, приятелството е здраво и без недоразумения. Какво е недопустимо за мен? Kакво не бих направил? Какъв няма да стана? – на тези въпроси трябваше да отговорят децата. Установяването на личните граници не е лесно, а за децата, особено в онлайн реалността, е още по-трудно, защото съвременното младо поколение се развиват в епохата на „споделянето“. Вежливостта е задължителна, приятелството – не. Приятелството е изградено на основата взаимното уважение.

Темите, засегнатите в срещите на МКБППМН, са от съществено значение, защото разясняват основни въпроси на поведение в обществото. Занятията с учениците, организирани ежемесечно в учебните заведения на общината,  спомагат за изграждане на здрава ценностна система у децата, на които предстои да се влеят в обществото и да се превърнат в положителни, продуктивни и резултатни участници в обществения живот и процесите, протичащи в него.