Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Творчески инициативи за деца и ученици „Аз и моето море“

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„ЧАР-ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ-БУРГАС“

организира

 

К О Н К У Р С

за ЛОГО  и  СЛОГАН на ЧЕРНО  МОРЕ в района на Несебърския залив

 

Цели на конкурса: 

  1. Да се изрази по творчески начин представата на деца и ученици от района на община Несебър за най-голямото природно богатство-Черно море.
  2. Привличане на деца и ученици от Несебър, Обзор, Равда и Свети Влас в занимания за представяне на творческите им заложби и на знанията, които имат за Черно море.

Конкурсът ще се проведе в две категории:

  1. Изработване на лого /живопис, графика, компютърна рисунка/;
  2. Създаване на слоган /кратка запомняща се фраза/.

Желаещите могат да участват в една от категориите или в двете, както и в изработване на цялостен проект, включващ лого и слоган.

Възрастова граница на участниците  – от 6 до 14 години, разпределени в две възрастови групи: от 6 до 10 години и от 11 до 14 години;

Период на провеждане: от 22 март до 22 април 2022 г.

  

Изисквания: Логото да е с препоръчителен размер А4; Логото да е изработено по графичен начин по избор; Логото да е авторско; В логото да не се използват готови картинки; Слоганът да е изписан на компютър; Всеки участник в конкурса да посочи трите си имена, училището, населеното място, класа и паралелката; Творбите трябва да се представят в срок до 22 април 2022 г. на учителите по изобразително изкуство в съответното училище.

 

Оценяването на творбите ще се осъществи от специална Комисия, като ще се  извърши класиране в двете възрастови групи.

 

Класираните на първо място лого и слоган от двете възрастови групи ще се изпълнят върху 2 транспаранта, които ще бъдат поставени на видно място в град Несебър като послание към жителите, гостите и туристите и ще бъдат публикувани на сайтовете на Община Несебър, СНЦ „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ и СНЦ „Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“

  

РЕГЛАМЕНТ – КОНКУРС ЛОГО И СЛОГАН

АНАЛИЗ за степента на замърсеност от твърди отпадъци в акваторията на Черно море в района на община Несебър

Пожелаваме успех на всички участници!

_________________________________________________

Проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, финансиран по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“