ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНОТО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“

Община Несебър, чрез звеното  „Домашен социален патронаж“ към Управление „Социални грижи и услуги“, завърши  проект: „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Обществена  трапезария“ – гр. Несебър“.

Финансите по проекта бяха предоставени от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Фондът отпуска средства в различни направления, включително  за изграждане на нова и реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги и др.

Проектът на община Несебър включва извършване на строително-монтажни дейности по разширение на  кухненския блок на патронажа и обновяване и подсилване на мощността на електрическото захранване. Закупено е ново кухненско оборудване,  състоящото се от: обръщателен тиган с вместимост 80 литра; база с шест котлона; хладилен шкаф среднотемпературен; конвектомат със стойка, аспиратор и тави; бойлер 120 литра; 5 броя душ чешми и аспираторен островен чадър.  Стойността му е 36 540 лева, като отпуснатите от  ФЗС средства са в размер на 90% от проектното предложение -32 371,92 лева, а Община Несебър осигурява съфинансиране в размер на 10% от стойността т.е. 4 168,08 лева.

Основната цел на проекта е повишаване качеството и капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж и Обществена трапезария услуги. Към настоящия момент ползватели на услугата „Обществена трапезария“ са 35 души, а Домашния социален патронаж ползват 280 човека от осем населени места на територията на общината.

С реализацията на проекта бе подобрена материалната база на ДСП, осигурени за по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята  и се удовлетворят  повишеното търсенето  на предоставяните от   звеното услуги.