ТЕМАТА „АГРЕСИЯ“ ДИСКУТИРАХА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ ,,ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ’’- С. ОРИЗАРЕ

Дискусия върху проявленията на агресията проведоха ученици и преподаватели от ОУ ,,Георги С. Раковски’’- с. Оризаре.   На срещата беше поканен инспектор Димо Димов, завеждащ Детска педагогическа стая към РУ  на МВР – Несебър, който заяви, че в съвременния свят агресията е едно от най – срещаните явления сред подрастващите. Той застъпи  виждането си  за нуждата от широка дискусия с учениците от прогимназиален етап върху темата за детската агресия. Инспекторът поясни, че  фокусът е основно върху санкциите, без да се коментират първопричините за отрицателното явление и начините то да бъде предотвратено.

Беседата с учениците започна на ниво принципи и ценности и премина на ниво мерки и процедури. Тийнейджърите бяха запознати с актуални примери на агресия в училище и на обществени места, както и последвалите мерки и санкции за тяхното предотвратяване. Разпалена дискусия предизвика въпросът за полицейската професия. Много учениците демонстрираха засилен интерес относно задълженията и основните задачи на полицаите.

Дискусията с инспектор Димо Димов продължи с акцентиране върху безопасността на децата извън дома, режима на придвижване след 20 и след 22 ч., последвалите санкции от неспазването му, както и върху  Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.