ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ЕЛЕКТРООТПАДЪЦИ БЯХА СЪБРАНИ И РЕЦИКЛИРАНИ В ЕСЕННАТА ЕКО КАМПАНИЯ В НЕСЕБЪР

Тон и половина от  масоворазпостранени електроотпадъци, донесени в   обявените пунктове  по време на  есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър, вече е рециклиран. Акцията отново бе  отчетена като успешна с постигнати високи резултати, благодарение на инициативността на гражданите и сътрудничеството  с организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД – гр. Варна.

По време на кампанията бяха събрани непотребни батерии, акумулатори, топлообменно оборудване, екрани, монитори, големи и малки електроуреди и информационно-технологично и телекомуникационно оборудване и луминисцентни тръби и други отпадъци от бита.

Този тип кампании Община Несебър организира два пъти годишно през пролетта и есента вече над 10 години.

Община Несебър благодари на всички, които се включиха в инициативата за разделно събиране на излязло от употреба специфично оборудване, тъй като голяма част от съставящите го компоненти не се рециклира по естествен път. Тяхното нерегламентирано изхвърляне  води до трайно замърсяване на околната среда и представлява сериозна опасност за здравето. Предаването на отпадъците на лицензирана компания дава възможност за рециклиране и превръщане на излезлите от употреба уреди в полезни суровини за промишлеността.