НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че указанията за кандидатстване по програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която е част от Плана за възстановяване и устойчивост е на етап „публично обсъждане“. Съгласно тези документи, техническото и енергийното обследване на сградите са изцяло ангажимент на сдруженията на собствениците. Без тези две обследвания общината не може да подаде проект за кандидатстване от името на сдружението. Предоставяме ви информация за публичните регистри на лица, които имат правоспособността да извършват двете обследвания, за да бъдете свободни във Вашия избор:
1 .За техническо обследване и технически паспорт (обръщаме Ви внимание, че в обхвата на това обследване следва да възложите и архитектурно заснемане на сградата): Имате два варианта:
1.1. Сайт на ДНСК, Регистър на лицата, извършващи дейността на консултанти съгласно чл.167, ал.2 от ЗУТ.Там са вписани лицата, сред които можете да избирате;
1.2. Проектантски екип, който се ангажира да изпълни тази услуга (няма публичен регистър), изборът е свободен;
2. За енергийното обследване: Сайт на Агенция за устойчиво енергийно развитие, раздел „Регистри“, „Вписани фирми в регистъра по чл.44, ал.Г
Вашите отношения с фирмите, които изберете не се регулират по никакъв начин от общината, но договорите и фактурите, които приемате от тях следва да бъдат представени в общината, заедно с двете обследвания. В случай, че проектът на Вашето сдружение бъде одобрен , включените в неговия бюджет разходи за двете обследвания подлежат на възстановяване в полза на сдружението.
С указанията за кандидатстване на етап „публично обсъждане“ можете да се запознаете чрез достъп до сайта ИСУН 2020, раздел „Архив на процедури за публично обсъждане“, процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“. В указанията са разписани и критериите, по които финансиращият орган ще извърши оценката на проектите на сдруженията- с брой точки по отделните показатели, по които се образува общата оценка на проекта.
Община Несебър следва да получи данни от „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг), които трябва да се предоставят за всяка сграда, която планира участие в процедурата. Информацията от енергийното дружество ще е нужна на сдруженията като част от изходните данни за енергийното обследване. Препоръчваме Ви да започнете да описвате клиентските номера на всеки електромер в жилищните и общите части на сградите, тъй като тази информация ще Ви бъде нужна.
По отношение на данните от ВиК оператора: ще са необходими данните за консумирана вода от общия водомер на сградата за периода от м.юни 2019 г. до м. юни 2022 г. – за всеки месец от този период.