МНОЖЕСТВО ПРОЯВИ, ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТОВЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ОРГАНИЗИРА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър организира редица прояви, посветени на Световния ден на толерантността. Инициативите се проведоха  в ОУ „Васил Левски“ – с. Тънково,  ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Обзор, ПГТ „Иван Вазов“ – Слънчев бряг,  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Свети Влас.

В  ОУ „Васил Левски“ в с. Тънково световният ден бе отбелязан с изработване на  табла по темата: Толерантно сърце, Един свят – общи мечти, Толерантност и уважение. Във физкултурния салон се представи презентация, проведе се и играта „Доверие и помощ“, в която ученици бяха с вързани очи, а техни съученици ги придружаваха през преминаване с препятствия. Прожектираха се и два тематични кратки филма.

Ученици от  4-ти и 5-ти клас в ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Обзор   научиха чрез презентации и игри какви са правилата на толерантността, как да разпознаят нетолерантността и как да бъдат по-добри. Запознаха се с формирането на този вид ценност, която предполага уважение към другите, към техните идеи, практики или убеждения, независимо дали те са различни от нашите.

Чрез беседа, групова работа и музикални дейности в  двора на училището ученици от 1, 2, 3 и 4 клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Свети Влас, обогатиха знанията си за толерантността.  Вниманието им бе насочено към правилата за добро поведение в обществото и в частност  уважение към хората в училище, у дома, на публични места, както и към проявите на самоконтрол.

Според Декларацията за принципите на толерантността на ООН  това е „уважение, приемане и разбиране на голямото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката иднивидуалност“.