ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОДГОТВЯ ПРОЕКТ ПО МЯРКА „ГРИЖА В ДОМА”

Община Несебър подготвя проект за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.  Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Допустимите дейности по процедурата са насочени изцяло към възрастни лица в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания и са: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

Информация относно кандидатстване за ползване на услугите по проекта може да получите в Управление „Социални грижи и услуги“, гр.Несебър, ул.Хан Крум №22А, тел.:055442796.