ОТВОРИХА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ

До 31.05.23 г. е отворена процедура за кандидатстване BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I. Община Несебър е партньор и ще съдейства  на всеко сдружение, което се подготви по зададената процедура.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г., като кандидатстването се извършва съвместно от Община Несебър в партньорство със Сдруженията на собствениците.

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред Община Несебър /на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции/ като подават заявление за участие по образец. За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:

1.      Заявление за участие;

2.      Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ;

3.      Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. В техническото обследване следва да е установено, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

4.      Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.

5.      Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;

6.      Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

Извършените от Сдруженията на собствениците предварителни разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт подлежат на възстановяване при одобряване за финансиране на проектното предложение от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер до 6,28 лв. на кв. м./РЗП от обследваната сграда.

Кандидатстващите за финансиране сдружения следва да имат предвид, че настоящата процедура е със състезателен характер и само предложения, получили минимум 72 точки на етап „Оценка на качеството”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на финансови средства. Всички предложения, които са преминали минималния праг на оценка, но за които не достига финансиране по настоящата процедура, ще формират списък с резервни предложения, които може да бъдат финансирани в случай на наличие на недоговорен/спестен финансов ресурс.

Пълна информация по процедурата за кандидатстване и образци на документите можете да намерите на следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525