ОТКРИВА СЕ ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА“

Към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, за обществено обсъждане е обявена процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1“ за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Индикативна дата на обявяване на процедурата е 01.02.2023 г.

Проектите по тази процедура не се менажират от общините, а всеки, желаещ да постави инсталация на дома си, кандидатства директно в ИСУН.

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата, като за целта се предоставя финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битова гореща вода /БГВ/ и фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия за задоволяване на собственото потребление.

Планирано е да се  подкрепят  най-малко 10 000 домакинства. Бюджетът е 80 млн. лв., като изпълнението по договорите е до края на 2025 г.

Допустими кандидати са собственици на жилища – само за основно жилище  при условие, че същото не се използва за стопанска дейност.

-В жилищата трябва да се ползва неефективен източник за отопление на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);

-В жилището да е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на процедурата или преди пускане в експлоатация на инсталацията.

Кандидатът трябва да е заплатил дължимите към момента на подаване на документи по процедурата местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Всеки кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай, че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да  подаде само  единият от собствениците му.

Правилата, които всеки кандидат трябва да следва, са следните:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;

Максимален размер на финансиране за предложение по:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., включително и ДДС.

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. включително и ДДС.