СРЕЩА НА ТЕМА: “ЕМПАТИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“ СЕ СЪСТОЯ В ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Среща на тема:  „Емпатия в класната стая“ се състоя с учениците от осмите класове в Професионалната гимназията по туризъм в к.к. „Слънчев бряг“. Инициатор на проявата бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Несебър.

На срещата обстойно бе разгледано понятието емпатията. То бе обяснено като умение да съпреживяваме чувствата на другия, казано с други думи –  да си представяме какво изпитва и чувства другия и какви емоции изпитваме в себе си. За да се изясни разглежданото понятието докрай бе направено разграничение между него, симпатията и съжалението. След като бяха изяснени понятията и чувствата, те бяха разгледани в конкретни ситуация, отношения и поведение на младежите в класа и в приятелския кръг. Учениците изгледаха клипове с казуси и след обсъждане посочиха как трябва да се постъпва, проявявайки емпатия.