ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР”

Община Несебър започва изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0149 „Грижа в дома в община Несебър”, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 593 124,06 лв. Проектните дейности са за период от 12 месеца.

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на  111 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Основната цел на проект „Грижа в дома в Община Несебър“ е да осигури  подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

– помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.;

– медицински услуги: измерване на кръвно налягане, измерване на кръвна захар, поставяне на инжекции ( по предписание на лекар), смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства, организиране и подпомагане посещения на личния лекар и др.;

– доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Важно условие за лицата, които желаят да бъдат включени като потребители по предстоящия проект „Грижа в дома в община Несебър“, е да не ползват сходни услуги по други такива – Механизъм лична помощ и социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Максималната продължителност за ползване на интегрирани здравно-социални услуги от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Документите по образец за кандидатстване по Проект „Грижа в дома в община Несебър” може да се получат в Управление „Социални грижи и услуги“, гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ № 22 „а“, тел.: 0554 42796.