НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБАРИТЕ В НЕСЕБЪР

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.045 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“


мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.045   „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”, мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „Несебър-Месемврия“.
Цели на мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”:
Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд;
Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 1 СВОМР засилване на ролята на рибарските общности и подобряване на конкурентоспособността на рибарския сектор, чрез задържане на максимална добавена стойност в територията, както и на специфична цел 2 Диверсификация, разработване и предлагане на нови продукти и услуги от рибарския сектор;
Прилагането на мярката е насочено към прилагане и внедряване на нови технологии (иновации) в риболова, разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти, подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата, сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов, инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството, подобряване на съществуващи методи и съоръжения за риболов, закупуване на нови рибарски съдове и специализирана техника за риболов и съхраняване на улова, подобряване на техническата инфраструктура, свързана с риболова и маркетинга на рибни продукти, подобряване или изграждане на лодкостоянки.
Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. са публикувани на https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 400 000 лева.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 150 000 лева.
Максимален процент на съфинансиране – е до 100 на сто, от които 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет
Максимален процент на съфинансиране – за проекти на частни бенефициенти и е до 50% от общите допустими и одобрени разходи и до 100% за проекти  на публични бенефициенти при условието на чл. 93, ал. 3 от Регламент 508/2014 г. от които:
85% съфинансиране от ЕФМДР и
15% съфинансиране от националния бюджет
Допустими кандидати:
За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ.
Допустимите за финансиране дейности:
1. Инвестиции за закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване на предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти за улов и производство на продукти от риба и аквакултури с добавена стойност;
2.      Инвестиции за изграждане на места за разтоварване и първа продажба на риба, модернизиране или изграждане на лодкостоянки;
3.      Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;
4.      Инвестиции за подобряване на риболовния парк на рибарите;
5.      Инвестиции в техническа инфраструктура  и рибарски селища;
6.      Инвестиции в специализирана риболовна техника;
7.      Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в  риболова и свързаните с него производства;
8.      Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата;
9.      Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани с производството на продукти с добавена стойност от риболов и аквакултури;
10.    Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;
11.    Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;
12.    Инвестиции за подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и  други свързани дейности);
13.    Инвестиции за съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците в дейности, свързани с добива и преработка на рибни продукти и продукти от аквакултура;
14.    Съпътстващи обучения за персонала, когато се въвежда в експлоатация ново оборудване или технологии;
15. Обучения за квалификация и преквалификация и изграждане на капацитета на рибарската общност и местното население. Разходите по т. 14 и 15 са в общ размер до 1% от общите допустими разходи по проекта.
16. Дейности за информация и публичност до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 15.05.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.
Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 04.06.2020 г.