ОБЩИНА НЕСЕБЪР РАЗРАБОТВА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 Г.

 

Уважаеми граждани на община Несебър,

В изпълнение на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР), Община Несебър започна разработването на План за интегрирано развитие на Община Несебър за периода 2021-2027 г. Планът е стратегически документ, с който се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината и е в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021 – 2027 г. – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) включва регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, средносрочни цели и приоритети с идеята/стремежа за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината. В него се идентифицират проектни идеи, определят се актуалните проблеми, перспективите и нуждите за развитие на региона.

Участието на гражданите в процеса по изработване на Плана за интегрирано развитие на Община Несебър за периода 2021-2027 г. е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. Вашите мнения и предложения може да дадете чрез попълване на анкетата на сайта на община Несебър и с участие в последващи обществени обсъждания на Плана.

Бъдете активни и отговорни към местното развитие! Всяко ваше предложение ще бъде отразено в програмния документ !