КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР В 3D ФОРМАТ В НОВ ОНЛАЙН ПОРТАЛ

 

      Община Несебър представи на заключителна пресконференция в Артиум ценър поредния си успешно реализиран проект – № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP.

В партньорство с международен екип, специалисти от Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за Национална история и археология – Констанца, Румъния, през юни 2020 г. стартираха първите проектни дейности. След закупуването на специализирано 3D статично и мобилно оборудване за сканиране на културни ценности, започна дигитализация на археологически експонати и обекти, които се превърнаха в част от новоразработения интернет портал. Уеб платформата включва отделни секции за съхранение на информация: интегрирана библиотечна система, цифрова библиотека за описание и представяне на библиографски, фото, аудио, видео данни, програма за представяне на 3D модели на културни ценности и цифрова колекция от стари карти на Черноморския регион с Web-ГИС за георефериране на представените обекти.

      За повече от две години работа по проекта, партньорите съвместно реализираха редица инициативи: през 2021 г. бяха организирани изложби на стари географски карти, които представяха Черноморския регион в европейската картография през вековете.

През юни 2022 г. успешно се реализира съвместна научна експедиция в Южна Румъния, където с мобилното оборудване на терен бяха сканирани археологически останки.

През октомври тази година водещият бенефициент, Община Несебър, проведе Научно-практическа конференция с експерти – археолози, историци и представители на туристическия сектор.

Важен момент от финалната пресконференция бе демонстрацията на отделните функционалности на онлайн портала. Бе пояснено, че е изграден на специален сървър с възможност за събиране и представяне на цифрови данни в различни формати и това ще продължи в бъдеще.

Участието на Община Несебър в проекта е дейност, надграждаща и подобряваща достъпа до обекти на историческото наследство чрез дигитализация, което е част от общинската политика в посока опазване, промотиране и устойчиво управление на културните ценности. Конкретните системни дейности на местно ниво са в основата на съхраняването на културната идентичност на района и са в съответствие с Националната стратегия за развитие на културата.

Проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP се финансира от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020“ с общ бюджет – 566 400 евро, разпределен между партниращите си организации. Изпълнението на дейностите му е принос към постигането на целите на приоритет 1.1 на Програмата „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на Община Несебър и не отразява непременно позицията на ЕС.