СРЕЩА С УЧЕНИЦИ ОТ ОБЗОР ФОКУСИРА ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ НАЧИНИТЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър организира среща с петокласници от ОбУ “Св.Св. Кирил и Методий“ – Обзор, на която фокусът на внимание бе върху начините за разрешаване на конфликти и ролята на емоциите. Учениците научиха, че емоциите са езикът, който ни ориентира в ситуациите, позволява ни да вземаме решения, да сме по-адекватни, по-социални и по-свързани и са предпоставка за решаване на конфликтите между хората. На петокласниците бе обяснено, че когато се изразяват емоции, е необходимо да  слушаме без упрек и оценка, да се опитваме да ги разпознаваме, защото това подпомага взаимоотношенията.

В разговора с децата бе набгенато, че способността за самоконтрол  е свързана с управление на поведението и недостатъците ни, с умението да претворяваме емоциите в думи и развиваме емоционалния си речник, вместо спонтанно да отреагираме.  В тази връзка учениците дискутираха различни казуси, свързани с конфликтни ситуации и посочваха начини за ненасилствено решаване на конфликта.

По желание на родители и със съдействието на образователния медиатор се състояха и срещи, на които бяха обсъдени основните параметри, свързани с проблемното поведение на децата и ниската мотивация за обучение.