УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ -НЕСЕБЪР ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Във връзка с реализацията на проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Несебър“ се проведе информационен ден, на който се представиха целите и постигнатите до момента резултати при реформиране на социалните услуги на територията на община Несебър и улесняване на прехода към новите механизми чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Специфичните цели на проекта са:

-Професионално развитие и повишаване на компетентностите на служителите за изпълнение на правомощията на Община Несебър по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП;

– Назначаване на едно лице на длъжност „Сътрудник социални дейности“, с което ще се подпомогне дейността на Общинска администрация-Несебър за изпълнение на задълженията, свързани с насочването от общините за ползване на социални услуги.

-Осъществяване на подкрепа за реформиране на системата на социалните услуги и личната помощ;

-Предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината;

-Повишаване на информираността на обществото за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и преодоляване на липсата на достъп за хората с увреждания;

-Осигуряване на равен достъп до лична помощ, социални и интегрирани здравно -социални услуги.

 

Реализацията на проектното предложение ще допринесе за прилагането на интегрирани мерки за подкрепа в изпълнението на правомощията на общината по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, ще позволи плавното въвеждане на реформите в областта на социалното включване и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Проект BG05SFPR002-2.002 – 0055-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Несебър “ по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.